Đánh giá chất lượng dịch vụ siêu thị chuyên doanh trên địa bàn Hà Nội

Ngày 10/10/2015
Đánh giá chất lượng dịch vụ siêu thị chuyên doanh trên địa bàn Hà Nội

TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 10/2021

Chương trình đào tạo tháng 10/2021 06/12/2021

Chiều 02, ngày 03/10/2021 & chiều 09, ngày 10/10/2021 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công Ty Cổ Phần công nghệ phần mềm và quảng cáo trực tuyến Megaads tổ chức khoá đào tạo “Quản lý công việc hiệu quả” xem thêm